Ogłoszenia GOPS

Informacja o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Od tego dnia można składać wnioski o:

  • objęcie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny,
  • jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 4.000 zł.

Koordynacja udzielana przez asystenta rodziny

Kto może złożyć wniosek?

  • kobieta posiadająca dokument potwierdzający ciążę;
  • rodzina kobiety posiadającej dokument potwierdzający ciążę;
  • rodzina dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Co rozumiemy przez rodzinę?
Rodzina w świetle ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oznacza odpowiednio: małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci.

Na czym polega koordynacja?
Koordynacja udzielana przez asystenta rodziny polega na: opracowywaniu wspólnie z kobietą  posiadającą dokument  potwierdzający ciążę, rodziną kobiety posiadającej dokument  potwierdzający ciążę; rodziną dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne  upośledzenie  albo nieuleczalną  chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym  okresie rozwoju  dziecka lub w czasie porodu, katalogu możliwego do uzyskania wsparcia. Koordynacja polega również, na występowaniu na wniosek osób objętych koordynacją  przez asystenta rodziny, w imieniu osób którym udzielono poradnictwa do różnych podmiotów. Powyższe dzieje się na podstawie pisemnego upoważnienia.

Co obejmuje poradnictwo udzielane podczas koordynacji?
Poradnictwo obejmuje:

  • przezwyciężanie trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
  • wsparcie psychologiczne;
  • pomoc prawną, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
  • dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 4.000 zł.
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie w wysokości 4.000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.,o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie bez względu na osiągane dochody.

Aby uzyskać jednorazowe świadczenie, konieczne będzie spełnienie kilku warunków.
Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

W/wym. ustawa, nie ogranicza prawa do jednorazowego świadczenia tylko do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r. Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie również na dzieci urodzone w 2016 r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Spełnienie warunku złożenia wniosku w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka ustalane będzie w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącego terminów. Zgodnie z art. 57 § 3 § 4 Kpa, terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Termin 12 miesięcy na złożenie wniosku dla dziecka urodzonego np. 5 maja 2016 r. upłynie 5 maja 2017 r., dla dziecka urodzonego 10 marca 2017 r. upłynie 10 marca 2018 r., itd.

Ponadto, podstawowym warunkiem będzie posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawionego przez lekarza z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Obowiązujące przepisy nie przewidują sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia.

Ponadto, podobnie jak w przypadku jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowego), jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie tylko w sytuacji, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia  porodu. Fakt ten należy potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wzór tego zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). Istotne jest, że wymóg legitymowania się zaświadczeniem o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej. Jednorazowe świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, z wnioskiem o jednorazowe świadczenie, będzie mogła wystąpić: matka, ojciec, a także opiekun prawny albo opiekun faktyczny (opiekun faktyczny, to osoba faktycznie zajmująca się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka),  będący świadczeniobiorcą świadczeń opieki zdrowotnej lub osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 i 1948) – spełnienie tego warunku wnioskodawca potwierdza podpisując wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zawierający odpowiednie oświadczenie w części II wniosku.

Jednorazowe świadczenie, podobnie jak świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze, podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w przypadku gdy osoba uprawniona do jednorazowego świadczenia lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. w kraju UE, EOG lub Szwajcarii i nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy ani związany z podjęciem nauki), wniosek wraz z dokumentami zostanie przekazany Marszałkowi Województwa w celu ustalenia, czy w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Właściwym do prowadzenia postępowania i ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia jest organ właściwy, czyli wójt/ burmistrz/prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.


INFORMACJA o zmianach w świadczeniu pielęgnacyjnym i zasiłku dla opiekuna od 1 stycznia 2017 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie informuje, że w dniu 14 listopada 2016 roku w Monitorze Polskim (M.P. z 2016 r., poz., 1103) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017.

Od 1 stycznia 2017 r., wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1406,00 zł miesięcznie.

W związku z powyższym GOPS Zbiczno jest zobligowany do zmiany decyzji w zakresie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Zgodnie z art. 32 ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2016 poz., 1518 ze zm.) wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczeń rodzinnych na korzyść strony, w zakresie zmiany wysokości świadczeń, następuje z urzędu.

W myśl art. 32 ust. 1c w/wym. ustawy wszczęcie postępowania (…) nie wymaga zawiadomienia strony.

Decyzje przyznające świadczenia rodzinne oraz decyzje w sprawie zmiany wysokości świadczeń rodzinnych na korzyść strony są natychmiast wykonalne.

Ponadto od stycznia 2017 roku każde z rodziców będzie mogło otrzymać świadczenie pielęgnacyjne  w sytuacji, gdy w rodzinie jest więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko. Do tej pory świadczenie było zależne od liczby dzieci z niepełnosprawnością w rodzinie. W efekcie, jeżeli przykładowo była ich dwójka i obydwoje rodzice rezygnowali z pracy, aby się nimi opiekować, mogli i tak liczyć na wypłatę tylko jednego świadczenia.

Jednocześnie, w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dodano przepis, zgodnie z którym ustalenie członkowi rodziny osoby sprawującej opiekę prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad inną osobą nie powoduje utraty prawa do zasiłku dla opiekuna.

Również od stycznia 2017 r., prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego uzyskają osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Po śmierci osoby niepełnosprawnej jej opiekun, który utraci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będzie mógł ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne.
Tak wynika z ustawy z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, opublikowanej w Dzienniku Ustaw pod poz. 1940.


Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2016/2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2016 r.

W przypadku złożenia wniosku do dnia 31 sierpnia  – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października.
W przypadku złożenia wniosku od 1 września do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada.Świadczenia rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 przyjmowane będą od 1 września 2016r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

 


OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2016 R. W SPRAWIE WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO DOCHODU Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO W 2015 R.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r. 1.975 zł ( 164,58 zł miesięcznie ).

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie informuje, że:
Okres zasiłkowy, na który ustala się prawo do zasiłku rodzinnego trwać będzie od 1 listopada 2016 r do 31 października 2017 r.
Zasiłek rodzinny przysługuje, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty: w okresie od 1 listopada 2016 r  do 31 października 2017r – 674,00 zł.
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota ta wynosi 764,00 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

2) 124,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

3) 135,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Wysokość pozostałych dodatków do zasiłku rodzinnego:

1) 1000,00 zł z tytułu urodzenia dziecka

2) 400,00 zł z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego

3) 193,00 zł z tytułu samotnego wychowywania dziecka, nie więcej jak 386,00zł

4) 95,00 zł z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

5) 90,00 zł z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia

6) 110,00 zł z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia

7) 100,00 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

8) 113,00 zł z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkiwaniem w tej miejscowości

9) 69,00 zł z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się szkoła.

 Wysokość świadczeń opiekuńczych wynosi miesięcznie:

1) 153,00 zł zasiłek pielęgnacyjny

2) 1300,00 zł świadczenie pielęgnacyjne

3) 520,00 zł specjalny zasiłek opiekuńczy

Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi miesięcznie 1000,00 zł do ukończenia przez dziecko 52 tygodnia, 65 tygodni w przypadku urodzenia dwojaczków, 67 tygodni w przypadku trojaczków.

UWAGA!
Po raz pierwszy w dochodzie rodziny trzeba będzie uwzględnić kwoty otrzymane w 2015 roku na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, chodzi o część kwoty ulgi prorodzinnej (PIT UZ złożony za 2014 r.)

Rozmiar czcionki