– 2016 – marzec

Wójt Gminy Zbiczno ogłasza, że na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) zgodnie z artykułem 19 ww. Ustawy Urząd Gminy Zbiczno przystępuje do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Projekt założeń sporządzony będzie dla obszaru gminy. Dokument określać …

Więcej Ogłoszenie dotyczące opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Wójt Gminy Zbiczno ogłasza, że na podstawie:

Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353);
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2015r., poz. 2167).
I. Urząd Gminy Zbiczno ogłasza …

Więcej Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zbiczno na lata 2014 – 2020 z perspektywą na lata następne

Zwracamy się z apelem o pomoc dla Pana Dariusza Rudnika, który uległ poważnemu wypadkowi.
Pan Dariusz, mieszkaniec wsi Pokrzydowo, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi podczas wykonywania pracy zawodowej. Doznał urazu głowy oraz jest sparaliżowany. Obecnie przebywa w szpitalu, a rodzina nie ma warunków aby móc się nim zaopiekować.
W wyniku wypadku świat rodziny Rudnik legł w gruzach, mają …

Więcej Apel o pomoc dla Dariusza Rudnika z Pokrzydowa

We wtorek (15 marca) Gmina Zbiczno zorganizowała spotkanie z udziałem przedstawicieli urzędów gmin powiatu brodnickiego, na którym zaproszona firma EUROPOL CHEMICAL z Rudnik, przedstawiła nowoczesną technologię stabilizacji gruntu pod podbudowę dróg.

Podczas spotkania Wójt gminy Zbiczno Wojciech Rakowski zaznaczył o potrzebie organizacji wspólnych spotkań pomiędzy samorządami w celu poszukiwania skutecznych rozwiązań, aby mieszkańcom powiatu, którzy na …

Więcej Spotkanie samorządowców dotyczące nowych technologii budowy dróg

Rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania (wymarznięcia) informujemy o możliwości złożenia wniosku do Wójta Gminy Zbiczno o oszacowanie powstałych szkód. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Zbicznie, w terminie do dnia 31 marca 2016 roku (wzór wniosku do pobrania u sołtysa, w pokoju nr 9 Urzędu Gminy w …

Więcej Składanie wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania

Do góry