– M. Gr.

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy istnieje możliwość zamówienia tabliczki adresowej na budynek. Zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, właściciele nieruchomości zabudowanych są zobowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym posesji oraz nazwą miejscowości. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, oznakowanie z numerem porządkowym umieszcza się również …

Więcej Tabliczki z numerem porządkowym

W środę 29 września Rada Gminy Zbiczno podjęła uchwałę w sprawie nadania ulic w miejscowościach Zbiczno i części Żmijewka. Oznacza to, że od połowy października do mieszkańców Zbiczna oraz budynków położonych przy ul. Gniazdkowo i ul. Kwiatowej w Żmijewku zaczniemy sukcesywnie wysyłać zawiadomienia o zmianie numerów porządkowych.

Za tydzień w Urzędzie dostępne będą bezpłatnie drukowane mapy …

Więcej Nadanie ulic w Zbicznie i części Żmijewka

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. “Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080212C Zbiczno – Foluszek”, dofinansowane w kwocie 347,080,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie polega na przebudowie wraz z rozbudową części drogi gminnej nr 080212C Zbiczno – Foluszek o długości 870 mb i ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi, poprawę …

Więcej “Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080212C Zbiczno – Foluszek”

Od dnia 1 lipca do dnia 30 lipca 2021 r. prowadzone będą konsultacje społeczne, dot. nadania nazw ulicom we wsi Zbiczno, w celu zebrania opinii i uwag mieszkańców. Konsultacje odbywać się będą w formie pisemnej, z wykorzystaniem formularza konsultacji, którego wzór dostępny jest do pobrania TUTAJ oraz w siedzibie Urzędu.

Formularze konsultacji składa się w formie …

Więcej Konsultacje dot. nazw ulic we wsi Zbiczno

Projekt: 

„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent:

Gmina Zbiczno

Dane finansowe:

Koszt całkowity zadania: 615.948,50 zł

Kwota dofinansowania: 523.556,22 zł

Okres realizacji:

04.05.2020 r. – 30.11.2021 …

Więcej Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno

logo ncbir

Serdecznie zapraszamy lokalne środowiska gospodarcze, na spotkanie zespołu projektowego REGIOGMINA, podczas którego zostaną omówione i skonsultowane takie zagadnienia jak aktualna i prognozowana sytuacja finansowa gminy, wyniki badań ankietowych w gminach przedstawiające oczekiwania wsparcia lokalnych MŚP. W trakcie spotkania zostaną również przedstawione zagregowane wnioski z diagnozy przeprowadzonej w Państwa Gminie wraz z planowanymi celami i priorytetami …

Więcej Zaproszenie na spotkanie zespołu projektowego REGIOGMINA dla lokalnych środowisk gospodarczych

Informujemy, iż zgodnie z Ogłoszeniem Nr 256/20211 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 czerwca 2021 r. o zbieraniu danych do inwentaryzacji odpadów rolniczych, do dnia 30 lipca 2021 r. przyjmowane będą ankiety dot. ilości posiadanych folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej.

W związku z możliwością uzyskania przez gminę dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i …

Więcej Nabór ankiet dot. folii rolniczych

logo ncbir

Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” zaprasza przedsiębiorców z sektoru MŚP na udział w spotkaniu on-line dotyczącym Instrumentów finansowych wspierających rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP w woj. kujawsko pomorskim, Wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz Instrumentów Rynku Pracy, które odbędzie się w dniu 20 maja br. na platformie TEAMS.

Rejestracja pod adresem: http://ekip.kujawsko-pomorskie.pl/index.php/szkolenia

Program spotkania:

10:00- 10:45 …

Więcej Spotkanie informacyjne “Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej”

Do góry