– M. Gr.

Gmina Zbiczno zrealizowała zadanie pn. “Przebudowa części drogi gminnej nr 080201C i nr 080238C Ciche – Ładnówko”, dofinansowane w kwocie 835.851,06 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Koszt całkowity wyniósł: 879.843,23 zł.

Inwestycja polegała na przebudowie części drogi gruntowej poprzez zmianę nawierzchni na bitumiczną z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 4,5 m wraz …

Więcej “Przebudowa części drogi gminnej nr 080201C i nr 080238C Ciche – Ładnówko”

Gmina Zbiczno uzyskała dotację na zadanie pn. “Świetlica w Zbicznie dla CAŁEJ społeczności – dokumentacja techniczna” w ramach programu rządowego Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Koszt całkowity zadania: 50.000,00 zł

Dofinansowanie: 24.000,00 zł

Więcej Świetlica w Zbicznie dla CAŁEJ społeczności – dokumentacja techniczna

Gmina Zbiczno w ramach działań zapisanych w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2022 roku” dofinansowuje właścicielom psów i kotów 50% kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji (nie więcej niż 100 zł brutto na jedno zwierzę) do dwóch sztuk zwierząt rocznie. Dofinansowanie przysługuje właścicielom zwierząt zamieszkującym na stałe …

Więcej Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów

Gmina Zbiczno zrealizowała zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 1,000 km, w obrębie geodezyjnym: Sumówko dz. nr 139/1, 139/2, 149/5, 149/7, 150, 151/3, 157/4” dofinansowane w kwocie 94.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji …

Więcej Modernizacja drogi dojazdowej w Sumówku

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. “Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno”, dofinansowane w kwocie 330.781,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie polega na przebudowie z rozbudową części drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno o nawierzchni z betonu asfaltowego. Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi, poprawę …

Więcej “Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno”

Informujemy, iż od wtorku 15 lutego 2022 r. do 31 maja 2022 r. prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ogrzewania. Dotację w wysokości 2.000 zł można otrzymać w przypadku likwidacji nieekologicznego źródła ogrzewania i zastąpienia go nowym w postaci:

kotła olejowego,
kotła gazowego,
kotła zasilanego en. elektryczną,
kotła na …

Więcej Dotacja na wymianę źródła ogrzewania

Informujemy, iż od dnia 21 stycznia do dnia 15 marca 2022 r. prowadzony będzie nabór wniosków dot. przekazania do unieszkodliwienia azbestu. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie wniosku do Kancelarii podawczej, pokój nr 5 w tut. Urzędzie.

Wniosek do pobrania TUTAJ.

Pomoc finansowa nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Limit środków w budżecie Gminy Zbiczno jest …

Więcej Wnioski dot. usunięcia azbestu

logo wfoś

Gmina Zbiczno uzyskała dotację w wysokości 157.500,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. “Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest”. W ramach zadania planowane jest unieszkodliwienie 300 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Więcej “Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest”

Do góry