– Bezpieczeństwo pożarowe podczas prac żniwnych

Bezpieczeństwo pożarowe podczas prac żniwnych

Uregulowania prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010  r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz.719).
  • Ustawa z dnia 18 grudnia2003r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. nr 6 poz. 40 z 2004r.) i rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie minimalnych wymagań utrzymania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej (Dz. U. nr 65 poz. 600).

 

PAMIĘTAJ:

* Przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem stosuj się do wskazań podanych w instrukcjach obsługi,
* Stosuj silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony,
* Minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m,
* Ustawiaj silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
* Zabezpiecz urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
* Zapewnij możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,
* Przechowuj niezbędne materiały pędne, w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nie tłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
* Wyposaż miejsce pracy i składowania płodów rolnych w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru,

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ !

  • Palenia tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów oraz transportu palnych płodów rolnych.
  • Używania otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych

 

 

Składowanie płodów rolnych:

* Podczas ustawiania stert, stogów (strefy pożarowej) z palnymi produktami roślinnymi należy pamiętać o tym, aby jej powierzchnia nie przekraczała 1000m2, kubatura 5000m3.

* Odległości ustawianych stert, stogów i brogów od obiektów powinny wynosić:

– Od budynków wykonanych z materiałów palnych, co najmniej 30 m,

– Od budynków wykonanych z materiałów niepalnych, co najmniej 20 m,

– Od dróg publicznych i torów kolejowych, co najmniej 30 m,

– Od dróg wewnętrznych i od granicy działki, co najmniej 10 m,

– Od linii elektrycznych wysokiego napięcia, co najmniej 30 m,

– Od lasów i terenów zadrzewionych, co najmniej 100 m,

– Między stertami i stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe, co najmniej 30 m.

– Wokół stert i stogów należy wykonać pas pozbawiony materiałów palnych o szerokości co najmniej 2m w odległości 3 m od ich obrysu,

 

* Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych, należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

 

 

 W RAZIE ZAUWAŻENIA POŻARU BEZZWŁOCZNIE ALARMUJ STRAŻ POŻARNĄ

tel. 998 lub 112

 

Łamanie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zagrożone jest sankcjami karnymi oraz utratą dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry