– Granty na komputery PGR – uzupełnienie oświadczeń

Granty na komputery PGR – uzupełnienie oświadczeń

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie Programem “Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Do kancelarii Urzędu wpłynęło łącznie 195 wniosków o sprzęt komputerowy dla uczniów, potomków pracowników byłych PPGR.

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) żąda od Gminy Zbiczno dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów zgodnych ze złożonym przez Państwa oświadczeniem. Złożone oświadczenia podlegające ocenie będą uznane za prawidłowe w przypadku ich uzupełnienia w formie dodatkowego oświadczenia a także udokumentowania ich zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych.

W związku z powyższym Wójt Gminy Zbiczno zwraca się z prośbą do osób, które złożyły oświadczenia do złożenia dodatkowych dokumentów:

1) Oświadczenie o stopniu pokrewieństwa, danych lokalizacyjnych placówki edukacyjnej do której uczęszcza uczeń, miejsca zamieszkania przodka – pracownika PPGR – oświadczenie OBLIGATORYJNE ze względu na częsty brak ww. informacji w złożonych wczesniej oświadczeniach.

2) Potwierdzenia pokrewieństwa w linii prostej pomiędzy dzieckiem (np. wnukiem) a byłym pracownikiem PGR (np. akt urodzenia, akt  ślubu, akt zgonu inny dokument/y z których wynika pokrewieństwo) – dokument NIEOBLIGATORYJNY jednakże brak udokumentowania pokrewieństwa MOŻE skutkować ODRZUCENIEM Państwa wniosku przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

3) W przypadku uczniów uczęszczających do szkół poza gminą Zbiczno: zaświadczenie ze szkoły, w której dziecko/uczeń pełnoletni się uczy, iż dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. WAŻNE: zaświadczenie powinno zawierać adnotację, czy sprzęt będący przedmiotem przekazania został zwrócony szkole – dokument NIEOBLIGATORYJNY jednakże brak udokumentowania faktu uzyskania sprzętu finansowanego  ze środków publicznych (w przypadku uczniów spoza obszaru gminy Zbiczno) MOŻE skutkować ODRZUCENIEM Państwa wniosku przez CPPC.

4) Potwierdzenia informacji dotyczącej zatrudnienia krewnego w PGR (np. umowa o pracę, świadectwo pracy, książeczka/legitymacja ubezpieczeniowa z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z archiwum zakładowego, zaświadczenie z ZUS, akt notarialny odkupienia mieszkania po PPGR przez pracownika PPGR i inne) – dokument NIEOBLIGATORYJNY.

4) W ramach weryfikacji zobowiązani jesteśmy również do dokonania potwierdzenia faktu zamieszkania dziecka (odbiorcy sprzętu) na obszarze gminy Zbiczno. Jeżeli mieszkacie Państwo na obszarze gminy Zbiczno a adres zameldowania jest tożsamy z adresem zamieszkania weryfikacji dokonamy z urzędu, na podstawie rejestru mieszkańców. W przypadku gdy adres zamieszkania różni się od adresu zameldowania, prosimy o przedstawienie dowolnego dokumentu, z którego wynikać będzie miejsce Państwa zamieszkania (np. rachunek za prąd na Państwa nazwisko, umowa najmu itp.). Jeżeli nie otrzymamy od Państwa tego rodzaju informacji MOŻE to skutkować ODRZUCENIEM Państwa wniosku przez CPPC.

Dokumenty należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2021 r. do godz. 14.00 w formie:

W przypadku OŚWIADCZENIA O STOPNIU POKREWIEŃSTWA, DANYCH LOKALIZACYJNYCH PLACÓWKI EDUKACYJNEJ, MIEJSCA ZAMIESZKANIA PRACOWNIKA PGR:

  1. Oryginału papierowego dostarczonego osobiście lub pocztą tradycyjną do kancelarii Urzędu Gminy Zbiczno, ul. Szosa Brodnicka 53; 87-305 Zbiczno LUB
  2. Skanu cyfrowego / dokumentu elektronicznego – podpisanego certyfikatem kwalifikowanym / profilem zaufanym na adres poczty elektronicznej: informatyk@zbiczno.pl lub na adres skrytki ESP na ePUAP: 6k7kk56mfd/SkrytkaESP

ZAŚWIADCZENIA WSKAZANE W PUNKTACH 2-4:

  1. Kserokopii dokumentów oryginalnych dostarczonych osobiście lub pocztą tradycyjną do kancelarii Urzędu Gminy Zbiczno, ul. Szosa Brodnicka 53; 87-305 Zbiczno LUB
  2. Skanów cyfrowych na adres poczty elektronicznej: informatyk@zbiczno.pl lub na adres skrytki ESP na ePUAP: 6k7kk56mfd/SkrytkaESP

 

UWAGA: Dostarczenie dokumentów wskazanych w punktach 2 – 4 nie jest obowiązkowe. Nie dostarczenie ww. dokumentów może jednak skutkować ODRZUCENIEM Państwa wniosku z dalszej oceny.

Przypominamy jednocześnie, że w przypadku ograniczenia przez CPPC kwoty na zakup sprzętu komputerowego, o wyborze wniosków (spełniających kryteria) decydować będzie kolejność zgłoszeń do kancelarii UG Zbiczno (nie dotyczy etapu uzupełniania oświadczeń / dokumentów realizowanego obecnie).

Informacji udziela:

Grzegorz Grzelak, tel. 56 493 93 17, e-mail: informatyk@zbiczno.pl

Mariusz Klonowski, tel. 56 493 93 17, e-mail: sekretarz@zbiczno.pl

W załączeniu:

Oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna (format MS WORD) Oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna (format PDF) Oświadczenie pełnoletniego ucznia (format MS WORD) Oświadczenie pełnoletniego ucznia (format PDF) Wzór zaświadczenia szkoły, że uczeń nie otrzymał sprzętu komputerowego (format MS WORD) Wzór zaświadczenia szkoły, że uczeń nie otrzymał sprzętu komputerowego (format PDF)  
Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry