– Informacja o wydłużeniu terminu składania wniosków do projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”

Informacja o wydłużeniu terminu składania wniosków do projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje o wydłużeniu VI naboru uczestników do projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”.
Celem głównym projektu jest poprawa pozycji na rynku pracy osób z terenów wiejskich w województwie Kujawsko-Pomorskim i pomoc w samozatrudnieniu osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie całego województwa Kujawsko-Pomorskiego, przy czym min. 80% beneficjentów musi pochodzić z powiatów o stopie bezrobocia wyższej niż średnia wojewódzka.

Do projektu mogą być zakwalifikowane osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
– osoby powyżej 50 roku życia,
– kobiety,
– osoby niepełnosprawne,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach.
z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

Zakwalifikowani uczestnicy w ramach projektu mogą uzyskać:
– dotację do kwoty ok. 27 000 zł  (maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej) na stworzenie dla siebie miejsca pracy
– wsparcie pomostowe finansowe w okresie od 6 do12 m-cy
– wsparcie doradczo – szkoleniowe

Formularze rekrutacyjne przyjmowane są do dnia 16.03.2018 r. do godz. 16:00

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica codziennie w godz. 8.00 – 16.00 osobiście lub telefonicznie pod numerami 56 687-39-09 lub 726-088-408

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry