– Konsultacje społeczne oraz spotkanie otwarte dotyczące projektu gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016-2022

Konsultacje społeczne oraz spotkanie otwarte dotyczące projektu gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016-2022

Wójt Gminy Zbiczno informuje, że został opracowany projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016-2022. Dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji, podjętego Uchwałą nr XXVII/138/2016 z dnia 27 września 2016 r Rady Gminy Zbiczno w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zbiczno dla którego opracowano projekt Gminnego Programu Rewitalizacji.
Wójt Gminy Zbiczno zaprasza wszystkich mieszkańców, Sołtysów, Radnych, Przedsiębiorców, inne podmioty oraz grupy aktywne do udziału w konsultacjach społecznych prezentujących zakres dotychczas przeprowadzonych prac.

Komplet dokumentów opracowanych na potrzeby prowadzenia procesu rewitalizacji na terenie Gminy jest dostępny do wglądu i konsultacji społecznych w Urzędzie Gminy Zbiczno (pokój nr 11) w godzinach pracy urzędu. Osobą odpowiedzialną za udzielenie informacji jest Pani Marzena Kłosińska. Dokumenty zostały opublikowane również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zbiczno. Bezpośredni link: http://www.bip.zbiczno.ug.gov.pl/2262,l1.html

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją i przedstawienie własnych uwag i projektów w terminie od 25 października do 18 listopada 2016 r. Zapraszamy również na spotkanie otwarte dotyczące opracowanej dokumentacji, które odbędzie się w dniu 9 listopada 2016r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Zbiczno (sala posiedzeń II piętro). W wyznaczonym terminie, uwagi i opinie można składać w następujących formach:

  1. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej – drogą elektroniczną na adres: m.klosinska@zbiczno.pl i na adres korespondencyjny: Urząd Gminy Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno,
  2. Zbierania uwag ustnych – bezpośrednio w Urzędzie Gminy Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno (pokój nr 11), w godzinach pracy urzędu.
  3. Zbieranie uwag pisemnych lub ustnych i składanie ich do protokołu podczas spotkania otwartego połączonego z dyskusją w Urzędzie Gminy Zbiczno.

Spotkanie będzie składać się z dwóch części. W pierwszej kolejności zostaną zaprezentowane założenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania rewitalizacyjne. Druga część spotkania przebiegnie w formie debaty, podczas której będzie możliwość uzyskania szczegółowych informacji na zadane pytania, przedstawienia własnych uwag i wniosków, a także omówienia szczegółowego udziału interesariuszy w procesie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2022.
Wójt Gminy Zbiczno zwraca się do wszystkich zainteresowanych z prośbą o aktywny udział w przygotowaniu dokumentu i współdecydowanie o podjętych projektach.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry