– Kontrole wywozu nieczystości ciekłych

Kontrole wywozu nieczystości ciekłych

Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1403) oraz z § 18 uchwały nr XXXIX/226/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno każdy właściciel nieruchomości obowiązany jest do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, aby zużycie wody bilansowało się z odebranymi ściekami. W związku z powyższym Urząd Gminy Zbiczno przeprowadza kontrole, w zakresie posiadanych przez właścicieli posesji, umów na odbiór odpadów płynnych (ścieków bytowych) z uprawnioną jednostką wywozową oraz kopii pokwitowań za wywóz tych ścieków świadczących o częstotliwości ich wywozu.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry