– Młodzi naukowcy

Młodzi naukowcy

Projekt: 

„Młodzi naukowcy”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent:

Gmina Zbiczno

Dane finansowe:

Koszt całkowity projektu: 101.533,63 zł

Kwota dofinansowania: 96.456,94 zł (w tym 86.303,58 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 10.153,36 zł ze środków budżetu państwa).

Okres realizacji:

01.06.2020 r. – 30.04.2021 r.

Opis projektu:

Celem projektu jest organizacja zajęć matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu dla 60 uczniów Szkoły Podstawowej w Pokrzydowie w zaadoptowanej sali lekcyjnej na pracownię oraz szkolenie 4 nauczycieli z wykorzystaniem nauczania opartego o metodę eksperymentu do 30.04.2021r.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry