– Nowy sprzęt trafił do jednostek OSP w Zbicznie i Pokrzydowie

Nowy sprzęt trafił do jednostek OSP w Zbicznie i Pokrzydowie

Urządzenia i wyposażenie, przekazane w dniu 26 września 2018 r. jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z Pokrzydowa i Zbiczna, pozyskane zostały dzięki współfinansowaniu ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz środków Gminy Zbiczno. Zadanie zrealizowane zostało na podstawie zawartej w dniu 29.06.2018 r. umowy pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Zbiczno, reprezentowaną przez wójta Wojciecha Rakowskiego. Umowa dotyczyła powierzenia realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytet IIIB „Wsparcie i rozwój  systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja  przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”.
Dzięki otrzymanej dotacji zakupiono dwie sztuki automatycznych defibrylatorów ME PAD, dwie sztuki detektorów prądu przemiennego AC Hot Stick, dwie sztuki detektorów wielogazowych ALTAIR 4X oraz dwa zestawy walizkowe Lubmar do oznakowania miejsca prowadzonej akcji ratowniczej. Łączna kwota wydatkowana na wymieniony sprzęt wyniosła 24.824,40 zł.

Pozyskany sprzęt przyczyni się do zwiększenia możliwości operacyjnych jednostek OSP włączonych w struktury KSRG z terenu Gminy Zbiczno. Zapewni większe bezpieczeństwo mieszkańców Gminy i Powiatu Brodnickiego oraz bezpieczeństwo ratowników podczas prowadzonych akcji.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry