– Obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno, przyjętym uchwałą nr XLI/388/2023 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 lutego 2023r., właściciele nieruchomości, których nieruchomości nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do:
– gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
– pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Każdy właściciel powinien posiadać podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych. Za wykonaną usługę właściciel nieruchomości otrzymuje potwierdzenie uiszczenia opłat.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dnia 7 lipca 2022 r. wprowadziła dodatkowe obowiązki dla włodarzy gmin i miast dotyczące sporządzania sprawozdań w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy, zawierających informacje o:
1) liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;
2) liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
3) liczbie zawartych umów na odbiór nieczystości ciekłych, w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym;
4) liczbie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina;
5) częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
6) ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe;
7) ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej;
8) stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji;
9) liczbie przeprowadzonych kontroli dokumentów oraz wynikach tych kontroli.

W związku z powyższym, Urząd Gminy Zbiczno, w najbliższym czasie rozpocznie kontrole posiadania umów na odbiór nieczystości ciekłych, zawartych przez posiadaczy zbiorników bezodpływowych z firmami asenizacyjnymi. Kontrola polegała będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. Osoby, które nie są w stanie udokumentować legalności odbioru odpadu muszą liczyć się z konsekwencjami.

Realizowane przez urzędników czynności kontrolne zapobiegają nielegalnemu opróżnianiu zbiorników i służą aktualizacji prowadzonego przez samorząd spisu zbiorników bezodpływowych.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I GMINY

Wykaz firm posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zbiczno w 2023 roku

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry