– Ogłoszenie dotyczące opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Ogłoszenie dotyczące opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Wójt Gminy Zbiczno ogłasza, że na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) zgodnie z artykułem 19 ww. Ustawy Urząd Gminy Zbiczno przystępuje do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Projekt założeń sporządzony będzie dla obszaru gminy. Dokument określać będzie:
1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych. Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U z 2015r., poz. 2167);
4) zakres współpracy z innymi gminami.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy prosimy o składanie wniosków do projektu założeń do Urzędu Gminy w Zbicznie do dnia 15.05.2016r.

Osoba do kontaktu – p. Edyta Szulc, pokój nr 9, Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry