– Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Wójt Gminy Zbiczno ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XXXVII/139/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Zbiczno. Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno, tj. do końca 2022 r.

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI

Komitet liczy nie więcej niż 20 członków, w tym:

 1. a) nie więcej niż 2 przedstawicieli środowiska oświaty, kultury, i służby zdrowia,
  b) nie więcej niż 2 przedstawicieli Rady Gminy Zbiczno,
  c) nie więcej niż 2 przedstawicieli środowiska architektów i urbanistów i planistów przestrzennych,
  d) nie więcej niż 8 mieszkańców Gminy Zbiczno niewymienionych w innych punktach,
  e) nie więcej niż 2 przedstawicieli środowiska gospodarczego,
  f) nie więcej niż 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze Gminy Zbiczno,
  g) nie więcej niż 2 przedstawicielu pozostałych grup interesariuszy niewymienionych w innych podgrupach.

Każdy z członków Komitetu musi być mieszkańcem gminy. W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów niż maksymalna liczba członków Komitetu  wyłonienie kandydata następuje w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez Wójta Gminy Zbiczno.  Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie.

Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Zbiczno zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji.

Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 16 stycznia 2017 r. do 27 stycznia 2017 r. za pomocą deklaracji, której wzór dostępny jest na stronie internetowej: www.zbiczno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zbiczno (zakładka: program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno pok. nr 11.

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć:

1) drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: m.klosinska@zbiczno.pl,

2) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno,

3) bezpośrednio do pok. nr 11 w Urzędzie Gminy Zbiczno w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.15 – 15.00.

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego powyżej terminu, niepodpisane, przesłane w innej formie niż deklaracja.

Informacja o wynikach naboru członków do Komitetu zostanie umieszczona po ich zakończeniu na stronie internetowej Gminy Zbiczno, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

deklaracja czlonka

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry