– Ogłoszenie o zmianach w przepisach dotyczących wycinki drzew

Ogłoszenie o zmianach w przepisach dotyczących wycinki drzew

Wójt Gminy Zbiczno przypomina, że od 17 czerwca 2017 r. zmieniły się przepisy odnośnie wycinki drzew. Zapisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074) przywracająca między innymi ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W przypadku, o którym mowa wyżej, właściciel nieruchomości obowiązany jest dokonać zgłoszenia do Urzędu Gminy w Zbicznie, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W przypadku krzewów jeśli przekracza powierzchnię 25 m2..

Zgłoszenie powinno zawierać:
– dane właściciela nieruchomości
– nr geodezyjny działki, z której drzewo ma zostać usunięte
– rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W terminie do 21 dni pracownik Urzędu Gminy przeprowadzi oględziny. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od daty oględzin, pod warunkiem, że Wójt Gminy Zbiczno nie wniesie sprzeciwu. Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie ponowne zgłoszenie zamiaru jego wycięcia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, tj. 14 dni od dokonania oględzin, a także w przypadku sprzeciwu organu i bez zezwolenia skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Drzewa usuwane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przez osoby prawne wymagają uzyskania zezwolenia w formie decyzji wydanego przez Wójta Gminy Zbiczno lub konserwatora zabytków jeśli nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków. Do uzyskania przedmiotowego zezwolenia niezbędne jest złożenie wniosku o wydanie zezwolenia zgodnie z art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r. poz. 2134 ze zm.)

Na terenie Gminy Zbiczno znajdują się obszary chronione takie jak Brodnicki Park Krajobrazowy i Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, na terenie których wprowadzony jest zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów czy naprawy urządzeń wodnych.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych zmian można uzyskać w Urzędzie Gminy Zbiczno pokój nr 10 lub telefonicznie pod nr 56 49 393 23. Dodatkowe informacje na stronie: http://www.gdos.gov.pl/nowe-przepisy-dotyczace-zadrzewien

Wzór zgłoszenia na wycinkę drzew przez osoby fizyczne

Share on facebook
Facebook
Share on email
E-mail
Share on print
Drukuj