– Opiniowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2018 roku

Opiniowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2018 roku

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 ) Wójt Gminy Zbiczno przekazuje do zaopiniowania projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2018 roku”.

W opiniowaniu udział mogą wziąć organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Zbiczno.

Opinię należy wyrazić w terminie 21 dni licząc od daty zamieszczenia przedmiotowej informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy (tj. do 6.03.2018 r.). Niewydanie opinii w wyznaczonym 21 dniowym terminie oznacza akceptację przedmiotowego Programu.

Opinie i uwagi można składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Zbicznie) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@zbiczno.pl

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry