– Postępowanie w rejonach porażenia

Postępowanie w rejonach porażenia

POSTĘPOWANIE W REJONIE PORAŻENIA  BRONIĄ JĄDROWĄ

W tym rejonie największe zagrożenie dla życia ludzkiego występuje bezpośrednio po wybuchu jądrowym. Osoby znajdujące się w schronie, który nie został uszkodzony, powinny pozostać w nim do chwili otrzymania zezwolenia na wyjście. Po opuszczeniu schrony należy zwracać uwagę na znaki ostrzegawcze, które do tego czasu mogą zostać ustawione. Szczególnie należy zwracać uwagę na znaki informujące o skażeniu terenu.

Przebywając na terenie skażonym należy przestrzegać następujących zasad:

– skrócić do niezbędnego minimum czas oczekiwania;
– nie wzniecać kurzu, a zimą nie wnosić śniegu do nieskażonych pomieszczeń;
– nie brać do rąk żadnych przedmiotów;
– omijać kałuże;
– nie pić skażonej wody i nie spożywać skażonych produktów żywnościowych;
– nie opierać się o drzewa, ściany budynków, itp.;
– zwracać uwagę na to, aby nie zabrudzić nie osłoniętych części ciała.


POSTĘPOWANIE W REJONIE PORAŻENIA BRONIĄ CHEMICZNĄ

Po stwierdzeniu występowania bojowych środków trujących, osoby znajdujące się w pomieszczeniach lub budowlach ochronnych, które nie są hermetyczne, powinni założyć maski przeciwgazowe lub zastępcze środki ochrony dróg oddechowych. Osoby opuszczające te pomieszczenia lub osoby, które napad chemiczny zastał poza nimi, powinny założyć odzież ochronną lub zastępczą. W miarę możliwości należy jak najszybciej opuścić teren objęty skażeniem chemicznym, w kierunku wskazanym przez odpowiednie organy obrony cywilnej i udać się do miejsca, gdzie przeprowadzone zostaną zabiegi sanitarne i zabiegi specjalne przez odpowiednie formacje obrony cywilnej. Zwierzęta, które znalazły się w rejonie porażenia bronią chemiczną muszą zostać poddane zabiegom weterynaryjnym.

Zagrożenie stanowią również wszelkiego rodzaju awarie, katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych. Na terenie Gminy Zbiczno i w bezpośrednim jej sąsiedztwie brak zakładów posiadających i używających do produkcji TŚP. Uwolnienie środka trującego może jednak nastąpić na skutek awarii obiektów ruchomych przenoszących TŚP (cysterny kolejowe, samochodowe).

W przypadku wystąpienia tego rodzaju zagrożenia należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach, głównie środkami nagłaśniającymi na samochodach.

Osoby przebywające na otwartym terenie, powinny:

– zwrócić uwagę na kierunek wiatru, zwracać uwagę na unoszące się dymy, pary, itp);
– jak najszybciej opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru, stosując się do poleceń zawartych w komunikatach;
– pod żadnym pozorem nie zbliżać się do miejsca skażenia;

Osoby pozostające w budynkach w momencie wystąpienia skażenia, powinny:

– zachować spokój i nie wpadać w panikę;
– włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na pasmo lokalne i zastosować do podawanych tam komunikatów;
– pozostać w pomieszczeniach, drzwi, okna, otwory wentylacyjne należy uszczelnić mokrym papierem lub szmatami, do chwili odwołania alarmu nie opuszczać pomieszczeń i nie przebywać w pobliżu okien, drzwi.
– osoby wyposażone w maski pgaz zakładają je, do ochrony dróg oddechowych można stosować zwilżoną w wodzie lub wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, tampon z gazy, ręcznik, itp;
– powstrzymać się od palenia tytoniu, prac wymagających wysiłku i innych czynności powodujących zwiększenie zużycia tlenu;
– wyłączyć wszelkie zbędne urządzenia elektryczne;
– przebywając w budynkach użyteczności publicznej stosować się do poleceń Kierownictwa.


 

POSTĘPOWANIE W REJONACH PORAŻENIA BRONIĄ BIOLOGICZNĄ

W przypadku stwierdzenia skażenia bakteriologicznego określa się rejon skażenia, izoluje od otoczenia osoby przebywające w nim, wprowadzając tzw. kwarantannę. Wprowadza się odpowiednie ograniczenia i przystępuje do likwidacji skutków ataku biologicznego.

Do podstawowych obowiązków obywateli znajdujących się w strefie objętej kwarantanną należy przede wszystkim ścisłe wykonywanie poleceń i zarządzeń władz lokalnych, a zwłaszcza dotyczących:

– przebywania i poruszania się w strefie objętej kwarantanną;
– utrzymywania higieny;
– wykonywania podstawowych przedsięwzięć profilaktycznych;
– uboju zakażonych zwierząt i spożywania mięsa;
– współdziałania zdrowej ludności z pododdziałami prowadzącymi likwidację zakażeń.


POSTĘPOWANIE W REJONIE PORAŻENIA BRONIĄ KONWENCJONALNĄ

W rejonie ataku bronią konwencjonalną nie ma potrzeby stosowania środków ochrony dróg oddechowych, oczu i skóry. W czasie prowadzenia prac ratowniczych i udzielania pomocy osobom poszkodowanym w tego rodzaju rejonie należy zwrócić baczną uwagę na niewybuchy oraz miny. Stanowią one największe zagrożenie dla przebywających tam osób oraz ekip ratowniczych. W przypadku ich wykrycia należy przerwać pracę i powiadomić odpowiednie służby. Ściśle postępować zgodnie z ich poleceniami.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry