– Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Zbiczno w 2015 roku

Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Zbiczno w 2015 roku

Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone przez przepisy ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016r., poz. 250) informujemy, że w roku 2015 Gmina Zbiczno osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowanego do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:
recykling

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry