– Kształcenie, rozwój osobisty i zawodowy w OHP

Kształcenie, rozwój osobisty i zawodowy w OHP

Kształcenie, rozwój osobisty i zawodowy w OHP

Ochotnicze Hufce Pracy są instytucją państwową, której misją jest wspieranie młodzieży na drodze jej społecznego, zawodowego i emocjonalnego rozwoju. OHP umożliwia młodzieży mającej problemy edukacyjne kontynuowanie nauki w połączeniu z wykonywaniem pracy, za którą otrzymuje się wynagrodzenie. Kształcenie i egzaminy są bezpłatne.

Proces wychowawczy w OHP jest realizowany poprzez objęcie młodzieży programami profilaktycznymi, edukacyjnymi i resocjalizacyjnymi. Celem Hufców Pracy jest wygaszanie destruktywnych postaw i nawyków oraz budowanie postawy prospołecznej oraz poczucia indywidualnej wartości i godności.

Klasy VII i VIII skierowane są do osób, które ukończyły 15 lat oraz VI klasę szkoły podstawowej, mają opóźnienie szkolne oraz stosowną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Młodzież realizuje przyuczenie do wykonywania określonej pracy, w charakterze młodocianego pracownika. Nauka trwa 22 miesiące i kończy się egzaminem sprawdzającym.

Do OHP przyjmowani są też uczniowie trzyletniej Szkoły Branżowej I Stopnia. Młodzież realizuje naukę zawodu w charakterze pracownika młodocianego, edukacja trwa 36 miesięcy i zakończona jest egzaminem zawodowym organizowanym przez okręgową izbę egzaminacyjną lub izby rzemieślnicze.

Dla młodzieży w wieku 15-18, która ukończyła gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową a nie chce realizować obowiązku nauki w szkole, jest możliwość zdobycia zawodu w formie rzemieślniczej nauki zawodu. Jest to dopuszczona prawnie forma realizacji obowiązku nauki i nabywania kwalifikacji zawodowych polegająca na zdobywaniu teoretycznej wiedzy zawodowej w formie kursowej, a praktycznego przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem. Trwa ona trzy lata i zakończona jest egzaminem zawodowym.

Ochotnicze Hufce Pracy zapewniają:

  • wsparcie w zakresie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy
  • usługi doradcy zawodowego OHP badającego predyspozycje zawodowe
  • pomoc w podjęciu praktycznej nauki zawodu – wybór pracodawcy, załatwienie wszelkich formalności (m. in. przygotowanie umowy)
  • ofertę zagospodarowania czasu wolnego oraz warunki do rozwijania zainteresowań, tj. koła zainteresowań, wycieczki krajowe i zagraniczne, zajęcia sportowe
  • monitorowanie postępów w nauce
  • w przypadku kłopotów w nauce – organizowanie zajęć wyrównawczych
  • zdobywanie nowych, dodatkowych zawodów, uprawnień i kwalifikacji w ramach realizacji projektów europejskich
  • usługi Punktu Pośrednictwa Pracy oraz Młodzieżowego Centrum Kariery

W województwie kujawsko-pomorskim OHP dysponuje także dwiema jednostkami stacjonarnymi w Toruniu i Grudziądzu. Posiadają one internaty, w których młodzież jest zakwaterowana i znajduje się pod całodobową opieką kadry pedagogicznej. Dla młodzieży spełniającej kryteria przyjęcia do internatu zakwaterowanie oraz wyżywienie jest nieodpłatne, a proces nauki przebiega w systemie od poniedziałku do piątku. Do ośrodków stacjonarnych przyjmowana jest młodzież w wieku 15-18 lat, która ukończyła przynajmniej szósta klasę szkoły podstawowej.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Hufca Pracy:

  1. Przykop 57/6 w Brodnicy, tel. 56 49 40 163, pon.-pt. w godz. 7.45-18.00

 

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry