– Rodzaje alarmów, komunikaty ostrzegawcze

Rodzaje alarmów, komunikaty ostrzegawcze

RODZAJE ALARMÓW – SPOSOBY OGŁASZANIA I ODWOŁYWANIA ALARMÓW

rodzaje_alarmow

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE – RODZAJE, SPOSOBY OGŁASZANIA I ODWOŁYWANIA

komunikaty

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OGŁOSZENIA SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

ALARM O SKAŻENIACH

Po usłyszeniu alarmu o skażeniach należy:

– pod żadnym pozorem nie zbliżać się do rejonu awarii;
– ściśle wykonywać i podporządkowywać się poleceniom odpowiednich służb;
– zachować spokój, przeciwdziałać panice i lękowi;
– stosować się do zaleceń przekazywanych w komunikatach za pośrednictwem pojazdów z urządzeniami nagłaśniającymi, rozgłośni radiowych itp.;
– opuścić zagrożony rejon w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru.

Osoby przebywające w pomieszczeniach, które nie zdążyły opuścić rejonu zagrożenia przed wystąpieniem skażenia powinny:

– włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na program lokalny i zastosować się do podawanych za ich pośrednictwem komunikatów;
– wyłączyć zbędne urządzenia elektryczne, wygasić ogień;
– pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem lub mokrymi szmatami drzwi, okna i otwory wentylacyjne. W miarę możliwości przebywać w pomieszczeniach ulokowanych po środku budynku;
– osoby wyposażone w maski przeciwgazowe, zakładają je;
– powstrzymać się od spożywania pokarmów, palenia tytoniu oraz prac wymagających wysiłku. Zmniejsza się wtedy zapotrzebowanie organizmu na tlen;
– do ochrony dróg oddechowych można stosować zwilżoną w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, ręcznik, gazę, itp.;
– przebywając w obiektach użyteczności publicznej, ściśle stosować się do poleceń kierownictwa obiektu.

UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI I ZAKAŻENIAMI

Po usłyszeniu sygnału uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami i zakażeniami należy:

– sprawdzić posiadane środki ochrony indywidualnej;
– sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy;
– sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt;
– udać się do pomieszczeń ochronnych (schronów i ukryć), jeśli nie ma innych zaleceń;
– ściśle przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz stosować się do poleceń organów i służb obrony cywilnej;

ODWOŁANIE ALARMU

Po usłyszeniu sygnału o odwołaniu alarmu należy:

– opuścić schron lub ukrycie;
– w przypadku wystąpienia skażeń należy poddać się zabiegom sanitarnym;
– przeprowadzić dezaktywację w przypadku skażeń promieniotwórczych lub odkażanie w przypadku skażeń chemicznych żywności, paszy, sprzętu, zwierząt gospodarskich, odzieży (także tej, w której się te czynności wykonywało) itp.;
– dokładnie przewietrzyć wszystkie pomieszczenia;
– ściśle stosować się się do zarządzeń i poleceń służb sanitarnych i innych odpowiedzialnych organów.

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on email
E-mail
Share on print
Drukuj
Do góry