– Rowy melioracyjne i obowiązek ich utrzymania – informacja

Rowy melioracyjne i obowiązek ich utrzymania – informacja

W związku z pismem, które wpłynęło do tut. Urzędu od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przypominamy, że utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych zgodnie z Prawem wodnym należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, przez których działkę rów ten przebiega, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy (i płacą wynikające z tego składki) do tej spółki. Na terenie Gminy Zbiczno nie działa żadna spółka wodna w związku z czym każdy właściciel powinien wywiązywać się ze swoich obowiązków.

Właściciele gruntów powinni pamiętać, że aby urządzenia melioracji (rowy, stawy, drenaże itp.) spełniały swoje zadania, nie wystarczy samo ich istnienie, muszą być utrzymywane w należytym stanie, oczyszczane w taki sposób, aby zachowana była ich przepustowość. Prace konserwacyjne powinny być prowadzone w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych. Niewywiązywanie się z tego obowiązku powoduje wyłącznie złe skutki, prowadzi między innymi do podtopień i zalewania posesji, a zarośnięte  i zamulone rowy nie odprowadzają wtedy nadmiaru wód, przez co tworzą się zastoiska powodujące podtapianie przyległych gruntów. Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale również celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie. W sytuacji, gdy obowiązki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych nie są wykonywane przez właścicieli gruntów, wówczas organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego – PGW Wody Polskie – w drodze decyzji, ustala szczegółowe zakresy i terminy wykonywania tego obowiązku.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry