– Ruszył program „Moja woda” – dofinansowanie do zbierania wody deszczowej

Ruszył program „Moja woda” – dofinansowanie do zbierania wody deszczowej

Program „Moja woda”

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami  lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której:

  • znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny,
  • planuje się budowę lub na której rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynek musi zostać oddany do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty,

z wyłączeniem nieruchomości, dla których udzielone zostało już dofinansowanie  w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”.

 

Forma i wysokość dofinansowania:

Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia
i nie więcej niż 6 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Minimalna wartość wnioskowanego i udzielonego dofinansowania nie może być niższa niż 2.000 zł.

Zakres dofinansowania:

Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, uruchomienie instalacji:

1) do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające  wody opadowe bez rynien i rur spustowych),

2) do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne
i naziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2 m3,

3) do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),

4) do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń,

5) do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków.

Szczegółowe informacje na stronie WFOŚiGW w Toruniu – TUTAJ.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry