– Szamba i oczyszczalnie ścieków ponawiamy kontrole

Szamba i oczyszczalnie ścieków ponawiamy kontrole

Urząd Gminy Zbiczno, w związku z obowiązkiem ewidencjonowania szamb/przydomowych oczyszczalni ścieków przez Gminę oraz niewywiązywaniu się przez część mieszkańców z obowiązku regularnego opróżniania zbiorników na nieczystości płynne, informuje co następuje.
          Zgodnie z ustawą prawo budowlane wykonanie przydomowej oczyszczalni o wydajności do 7,50 m3 oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do 10 m3 wymaga zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Brodnicy.
          W przypadku wykonania przydomowej oczyszczalni 30 dni przed przystąpieniem do eksploatacji na podstawie obowiązujących przepisów należy dokonać zgłoszenia eksploatacji do Wójta Gminy Zbiczno dołączając do zgłoszenia dokumentację techniczną opisującą zasady funkcjonowania instalacji. W dokumentacji technicznej określona jest częstotliwość odbioru nieczystości z oczyszczalni ścieków. Wójt Gminy Zbiczno na podstawie  ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kontroluje częstotliwość opróżniania. Pamiętajmy, że oczyszczalnia ścieków nie jest urządzeniem, z którego nie wywozu się nieczystości.

            Mając na uwadze ochronę środowiska oraz troskę o wody podziemne właściwe postępowanie ze ściekami jest sprawą bardzo istotną. W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone ponowne kontrole częstotliwości odbioru nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni i szamb w stosunku do zużytej wody oraz ilości osób zamieszkujących nieruchomość. W przypadku stwierdzenia braku wywozów Wójt Gminy wydaje decyzję nakazującą wykonanie niniejszego obowiązku. Dodatkowo nie wywiązywanie się z obowiązków i pozbywanie się nieczystości w sposób nie zgodny z przepisami podlega się karze grzywny. Wylewanie ścieków na pola może skutkować również zabraniem dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

           

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry