– Inwestycje z dofinansowaniem

Inwestycje z dofinansowaniem

Modernizacja drogi dojazdowej w Sumówku

Gmina Zbiczno zrealizowała zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 1,000 km, w obrębie geodezyjnym: Sumówko dz. nr 139/1, 139/2, 149/5, 149/7,

Więcej »

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno

Projekt:  „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska

Więcej »

Klub młodzieżowy w Brzezinkach

Gmina Zbiczno realizuje projekt pn. “Klub młodzieżowy w Brzezinkach”, realizowany w ramach projektu grantowego “Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, RPKP.11.01.00-04-0025/17”, zawartej

Więcej »

Młodzi naukowcy

Projekt:  „Młodzi naukowcy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego

Więcej »
Do góry