– Wnioski proponowane do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Wnioski proponowane do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Aktualizacja 23.01.2023 r.

W związku z wydłużeniem naboru wniosków przez BGK, wnioski przyjmujemy do dnia 28.02.2023 r.

W związku z uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Zbiczno ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami z terenu gminy Zbiczno w terminie do dnia 28.02.2023 r.

Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może być udzielona na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Gmina może złożyć maksymalnie 10 wniosków. W przypadku wpłynięcia większej ilości wniosków Wójta Gminy Zbiczno, rozpatrzy złożone wnioski zgodnie z kryteriami: wartość historyczna, naukowa lub artystyczna zabytku, stan techniczny, w jakim znajduje się zabytek i dotychczas poniesione nakłady konieczne na wykonanie prac przy zabytku i złoży wnioski w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Pomoc będzie udzielana pod warunkiem otrzymania dofinansowania przez Gminę Zbiczno.

Wniosek musi zawierać:

– nazwę inwestycji,

– opis inwestycji:

– oświadczenie, że postępowanie zakupowe na Inwestycję objętą dofinansowaniem zostanie ogłoszone w terminie 12 miesięcy od udostępnienia w Aplikacji BGK Wstępnej Promesy,

– przewidywany okres realizacji inwestycji.

– przewidywany termin zakończenia inwestycji,

– przewidywaną wartość inwestycji,

– deklarowaną kwotę udziału własnego.

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 28 lutego 2023 r. do Urzędu Gminy Zbiczno, pokój nr 5 kancelaria podawcza, pod adresem ul. Szosa Brodnicka 53, 87-305 Zbiczno.

Rozpatruje się wyłącznie wnioski kompletne według kolejności ich wpływu. Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w przypadku gdy wniosek jest niekompletny, z zaznaczeniem, że ostateczny termin składania wniosków przez Gminę do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków upływa 17 marca 2023 roku. Wnioski niekompletne pod względem formalnym lub merytorycznym, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia braków, pozostają bez rozpoznania.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry