– Zalecenia dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Zalecenia dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Nie należy korzystać z kąpielisk / miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku przebywania na kwarantannie (izolacji) oraz w przypadku zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie (izolacji), a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.

ZALECENIA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KĄPIELISK I MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI

 • Należy zachować dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
 • Należy unikać zatłoczonych plaż, miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
 • Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
 • Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa podczas kaszlu u kichania.
 • Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, ręczniki, sprzęt do nauki pływania, itp.).
 • Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycie rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, a także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami urządzeń użytku publicznego.
 • Należy zachować czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile jest to możliwe.
 • Nie należy korzystać z kąpielisk lub miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

ZALECENIA DLA ORGANIZATORÓW

 • Rekomenduje się zamieszczanie wszelkich zaleceń i ograniczeń związanych z korzystaniem z kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na tablicy informacyjnej oraz publikowanie ich na stronach internetowych, jeśli organizator taką posiada.
 • Należy informować o konieczności zachowania dystansu społecznego od osób postronnych przez cały czas pobytu w obiekcie – stosowane rozwiązania muszą być dostosowane do charakteru poszczególnych kąpielisk, które różnią się znacznie wielkością akwenów, nad którymi są zlokalizowane, wielkością plaży, długością linii brzegowej, dostępnością infrastruktury i charakterem otoczenia. W przypadku braku możliwości wyegzekwowania zachowania dystansu społecznego, rekomenduje się zgłoszenie tego stosownych organom. W przypadku typowych kąpielisk ogrodzonych, z wyznaczonym i kontrolowanym wejściem odwiedzających na podstawie sprzedawanych biletów – należy regulować ilość osób przebywających na terenie kąpieliska tak, aby na każdą z nich przypadało co najmniej 4m2 powierzchni (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących).
 • Zakrywanie nosa i ust należy odnosić od aktualnych przepisów prawa dotyczących stosowania osłony ust i nosa w trakcie przemieszczania się po terenach otwartych. Nie zaleca się zasłaniania nosa i ust podczas kąpieli.
 • W przypadku pobierania opłat za wejście na teren kąpieliska należy czytelnie wyznaczyć strefy oczekiwania dla osób oczekujących na zakup biletu, uwzględniając konieczność zachowania dystansu społecznego, oraz oddzielenie od klientów osoby sprzedającej bilety przegrodą z przezroczystego tworzywa.
 • Przy wejściu na teren kąpieliska, w przebieralniach, toaletach, kioskach należy rozmieścić w widocznych miejscach czytelne oznakowane pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk, na bieżąco uzupełnianym w ciągu dnia w miarę zużycia.
 • Stanowiska pracy ratowników powinny być higieniczne i czyste, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych oraz sprzętu ratowniczego każdorazowo po interwencji, który należy starannie umyć i poddać dezynfekcji środkiem wirusobójczym.
 • Należy zapewnić ratownikom środki ochrony indywidualnej (np. maseczki, rękawiczki, jednorazowe) oraz płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Personel obecny na terenie kąpieliska podczas przemieszczania się po jego terenie i prac porządkowych powinien przestrzegać zasady dystansu społecznego lub w przypadku braku możliwości jego zachowania, stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa, podczas sprzątania i dezynfekcji powierzchni.
 • Toalety utrzymuje się w czystości i regularnie je dezynfekuje – zaleca się częstą kontrolę utrzymania czystości w toaletach i łazienkach (częstotliwość kontroli należy uzależnić od liczby korzystających z nich osób), z dezynfekcją urządzeń sanitarnych, wyposażeniem w mydło do mycia rąk, papierowe ręczniki, kosze na odpady. Wnętrze kabin toalet przenośnych również należy codziennie poddawać dezynfekcji.
 • W przypadku toalet przenośnych należy skrupulatnie przestrzegać ustalonego terminu ich opróżniania i niezwłocznie interweniować w razie opóźnienia. Należy też pilnować, aby nie dochodziło do przepełnienia koszy na odpady i zalegania odpadów na terenie kąpieliska.
 • Wszelkiego rodzaju sprzęt lub elementy wyposażenia przeznaczone do ogólnego użytku powinny być dezynfekowane środkiem wirusobójczym codziennie przed otwarciem obiektu, jak również w ciągu dnia.
 • Korzystanie z wyposażenia do publicznego użytku (sprzęt turystyczny, do uprawiania sportów wodnych i rekreacji, do ułatwiania pływania) powinno odbywać się zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa. W sytuacji prowadzenia wypożyczania należy prowadzić dezynfekcję wszelkiego rodzaju wyposażenia udostępnianego do publicznego użytku po każdym użytkowniku.
 • Korzystanie z dodatkowych atrakcji, także przeznaczonych dla dzieci powinno odbywać się zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.

PRZYDATNE INSTRUKCJE:

– mycie rąk
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

– dezynfekcji rąk
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

– prawidłowego zdejmowania maseczki
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

– prawidłowego zdejmowania rękawiczek
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

– środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dotyczacega-srodkow-do-dezynfekcji-rak-oraz-powierzchni/

– wykaz produktów biobójczych
https://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze/

– wytyczne dotyczące lokali gastronomicznych
https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-13-maja-2020-r-dla-funkcjonowania-gastronomii-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2/

– wytyczne dla hoteli i innych miejsc noclegowych
https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry