– Zasady stosowania nawozów naturalnych i organicznych

Zasady stosowania nawozów naturalnych i organicznych

W związku z nadchodzącym okresem prac polowych Wójt Gminy Zbiczno przypomina o zasadach prawidłowego stosowania nawozów naturalnych i organicznych. Nawozy stosujemy, aby uzyskać odpowiednie plony i tym samym zapewnić sobie zysk. Należy pamiętać jednak, aby nawozy stosować mądrze i rozważnie, w sposób, który nie zagraża zdrowiu ludzi i zwierząt, jak i środowisku.

1. Nawozy naturalne w postaci płynnej lub stałej, (obornik, gnojówka, gnojowica) można stosować w terminie od 1 marca do 30 listopada z wyjątkiem nawozów stosowanych pod uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty, folie).

2. Nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej, mogą być stosowane podczas wegetacji roślin (pogłównie) tylko na użytkach zielonych i na wieloletnich uprawach polowych roślin nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

3. Nawozy naturalne przykrywa się lub miesza z glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych.

4. Nawozy, z wyłączeniem gnojowicy, stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 5 m od brzegu:

 • jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha;
 • cieków wodnych;
 • rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu;
 • kanałów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.).

  5. Nawozy stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 20 m od:

 • brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha
 • ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne;
 • obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.

6. Gnojowicę stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 10 m od brzegu:

 • jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha;
 • cieków wodnych;
 • rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu;
 • kanałów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

7. Nawozy naturalne w postaci płynnej mogą być stosowane:
1) gdy poziom wody podziemnej jest poniżej 1,2 m;
2) poza obszarami płytkiego występowania skał szczelinowych.

8. Zabrania się stosowania nawozów na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu.

Share on facebook
Facebook
Share on email
E-mail
Share on print
Drukuj
Do góry