– Zasady stosowania nawozów naturalnych i organicznych

Zasady stosowania nawozów naturalnych i organicznych

W związku z nadchodzącym okresem prac polowych Wójt Gminy Zbiczno przypomina o zasadach prawidłowego stosowania nawozów naturalnych i organicznych. Nawozy stosujemy, aby uzyskać odpowiednie plony i tym samym zapewnić sobie zysk. Należy pamiętać jednak, aby nawozy stosować mądrze i rozważnie, w sposób, który nie zagraża zdrowiu ludzi i zwierząt, jak i środowisku.

1. Nawozy naturalne w postaci płynnej lub stałej, (obornik, gnojówka, gnojowica) można stosować w terminie od 1 marca do 30 listopada z wyjątkiem nawozów stosowanych pod uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty, folie).

2. Nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej, mogą być stosowane podczas wegetacji roślin (pogłównie) tylko na użytkach zielonych i na wieloletnich uprawach polowych roślin nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

3. Nawozy naturalne przykrywa się lub miesza z glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych.

4. Nawozy, z wyłączeniem gnojowicy, stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 5 m od brzegu:

 • jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha;
 • cieków wodnych;
 • rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu;
 • kanałów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.).

  5. Nawozy stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 20 m od:

 • brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha
 • ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne;
 • obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.

6. Gnojowicę stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 10 m od brzegu:

 • jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha;
 • cieków wodnych;
 • rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu;
 • kanałów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

7. Nawozy naturalne w postaci płynnej mogą być stosowane:
1) gdy poziom wody podziemnej jest poniżej 1,2 m;
2) poza obszarami płytkiego występowania skał szczelinowych.

8. Zabrania się stosowania nawozów na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry