– Gmina Zbiczno

Gmina Zbiczno

Gmina Zbiczno położona jest we wschodniej części Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w niewielkiej odległości od trasy Poznań – Toruń – Olsztyn. Najbliższym miastem jest 700-letnia, zabytkowa Brodnica, oraz Grudziądz i Toruń. Gmina Zbiczno sąsiaduje z gminami Biskupiec, Kurzętnik /Warmińsko – Mazurskie/ oraz Brodnica, Brzozie, Bobrowo i Jabłonowo Pomorskie. Zajmuje obszar 13.290 ha, z czego lasy stanowią ponad 42 % powierzchni gminy, a ponad 30 jezior zajmuje 9,7 % powierzchni.

Niemal cała gmina leży na terenie Pojezierza Brodnickiego stanowiąc część “ZIELONYCH PŁUC POLSKI”. Teren ukształtowany został przez zlodowacenie bałtyckie. Powierzchnię wysoczyzny morenowej /120 m npm./ urozmaicają pojedyncze pagórki morenowe oraz płytkie rynny i zagłębienia bezodpływowe. Środkową część gminy przecinają, biegnące z północnego-zachodu na południowy-wschód, głębokie i długie rynny polodowcowe, wypełnione licznymi jeziorami. Na wschodzie gminy wysoczyzna morenowa opada stromą krawędzią ku pradolinie Drwęcy, biegnącej tu niemal prosto z północy na południe. Na płaskim, szerokim dnie doliny /80 m npm./ występują liczne meandry i starorzecza Drwęcy. Urozmaicona rzeźba terenu sprzyja bogactwu wód powierzchniowych. Wśród rzek najważniejszą jest Drwęca, której kręty bieg w okolicach miejscowości Szramowo wyznacza granicę gminy na odcinku 7 km. Niemal cała gmina należy do zlewni Drwęcy, przede wszystkim przez jej dopływy: Skarlankę i Brodniczankę /Strugę Brodnicką/.

Do największych jezior na tym terenie zaliczamy:

  • Bachotek – powierzchnia 211 ha
  • Sosno – powierzchnia 187 ha
  • Zbiczno – powierzchnia 128,9 ha

Czystość jezior, ich wielkość i położenie zapewniają doskonałe warunki do wypoczynku oraz wędkowania dla wszystkich, którzy pragną zaznać ciszy i spokoju.

Gleby gminy wskazują ścisły związek ze skałami podłoża. Na terenie tym dominują gleby bielicoziemne, w południowej części spotkać można wyspowo rozrzucone gleby brunatne, a w zagłębieniach bezodpływowych występują gleby murszowe i torfowe.
Urozmaicony krajobraz, duże powierzchnie leśne, liczne jeziora, czystość tego terenu, unikatowa fauna i flora sprawiły, że szereg obiektów gminy zostało objętych różnymi formami ochrony przyrody. Znaczna część gminy znajduje się w obrębie Brodnickiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny oraz leży w strefie krajobrazu chronionego. Najbardziej cenne przyrodniczo obszary chronione są w 6 rezerwatach przyrody /projektuje się utworzenie kolejnego/. Obszar gminy znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego, przejściowego, charakteryzującego się dużą zmiennością pogody w różnych latach. Niezbyt silne wiatry wieją głównie z zachodu. W porównaniu z centralną częścią województwa, klimat jest tu bardziej ostry i wilgotny, co zbliża go bardziej do warunków panujących na Pojezierzu Mazurskim. Ze zróżnicowaną rzeźbą terenu, warunkami hydrologicznymi i różnorodną szatą roślinną wiąże się występowanie lokalnych mikroklimatów. Sezon turystyczny trwa tu około 140 dni /od połowy maja do połowy września/. W skład gminy wchodzi 12 sołectw i 39 wsi i przysiółków.

Największymi miejscowościami na terenie gminy są:

  • Zbiczno – liczba stałych mieszkańców – 1016
  • Pokrzydowo – liczba stałych mieszkańców – 1027
  • Najmowo – liczba stałych mieszkańców – 395
  • Ciche – liczba stałych mieszkańców – 436

Liczba ludności w gminie to 4 903 osób (dane na dzień 31.12.2022 r.).

Głównym źródłem utrzymania ludności w Gminie Zbiczno jest rolnictwo, turystyka, drobna wytwórczość i usługi. Gmina Zbiczno posiada dogodną sieć drogową leżącą w bezpośrednim sąsiedztwie szlaku wiodącego z Poznania, poprzez Toruń, na Pojezierze Mazurskie. Osie komunikacyjne gminy wyznaczają drogi powiatowe, uzupełnione siecią 26 dróg gminnych o różnej nawierzchni oraz drogi zakładowe i prywatne. Południowo-zachodnią częścią gminy przechodzi linia kolejowa Brodnica – Jabłonowo Pomorskie ze stacją kolejową w Najmowie. Gmina Zbiczno posiada bardzo dobrze rozbudowaną sieć telekomunikacyjną. Około 90 % powierzchni gminy zaopatrzone jest w linię wodociągową a do kanalizacji podłączone jest 35 %. Sieć kanalizacyjna podłączona jest do oczyszczalni ścieków w Brodnicy.

Do góry