– Klauzule informacyjne RODO

Klauzule informacyjne RODO

Ogólna klauzula informacyjna RODO obowiązujące na hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie

ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub konieczne przez Gminę Zbiczno do wypełnienia zadań opisanych w regulaminie hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie, należytego wykonania zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej : RODO),  Gmina Zbiczno informuje, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Zbiczno z siedzibą w Zbicznie pod adresem 87-305 Zbiczno 140; e-mail: gmina@zbiczno; tel. 56 493 93 17.
2. W Urzędzie Gminy Zbiczno został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres skrzynki e-mail: IOD@zbiczno.pl;
b) pod numerem telefonu 56 493 93 17;
2. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
– wykonywania zadań okrteślonych w regulaminie hali i innych prawnych obowiązków, w tym umownych oraz merytorycznej obsługi przesyłanej do Ośrodka korespondencji – wniosków, próśb i postulatów ( podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO), realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Ośrodka ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketingu bezpośredniego naszych usług i zadań, ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień i analiz ( takich jak raportowanie, badania marketingowe itp itd) w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych.
3. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:
– przez czas wykonania zadań regulaminowych na hali oraz w jej obrębie, innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub
– przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub
– przez czas w którym Gmina Zbiczno może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych.
4. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań statutowych i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych; przenoszenia danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach statutowych i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach regulaminowych (w szczególności imprezach) i obowiązkach prawnych.

Klauzula informacyjna RODO – monitoring wizyjny

Na terenie obiektu hali sportowo – widowiskowej realizowany jest monitoring wizyjny. Podstawę prawną monitoringu stanowi art. 9a oraz art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130).
Prawa osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Zbiczno z siedzibą w Zbicznie pod adresem 87-305 Zbiczno 140; e-mail: gmina@zbiczno; tel. 56 493 93 17.
2. W Urzędzie Gminy Zbiczno został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres skrzynki e-mail: IOD@zbiczno.pl;
b) pod numerem telefonu 56 493 93 17;
3. Urząd Gminy Zbiczno może przetwarzać Państwa dane w celach określonych w przepisach prawa, w tym obejmujących:
– ochronę mienia w obiektach stanowiących mienie gminy i na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych;
– zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w obiektach stanowiących mienie gminy lub jednostek organizacyjnych gminy.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
5. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane, chyba że przetwarzanie będzie regulowane przepisami prawa, będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Przysługuje Państwu również prawo do: uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowego jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce prawo do uzyskania dostępu do danych oraz do informacji, o których mowa w art. 15 RODO, sprostowania (poprawiania) swoich danych na podstawie art. 16 RODO, ograniczenia przetwarzania jeżeli występuje jeden z warunków określonych w art. 18 RODO, żądania usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO (Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
7. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
8. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające, np. firmy serwisujące urządzenia do monitoringu, kancelarie prawne i inne.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Do góry