– Dotacja na wymianę pieca

Dotacja na wymianę pieca

Informujemy, że w terminie od dnia 21 kwietnia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno w roku 2023 na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania.

Wnioski należy składać w formie papierowej do Kancelarii podawczej (pokój nr 5) w Urzędzie Gminy w Zbicznie w godzinach otwarcia Urzędu Gminy (poniedziałek, środa-piątek 7:15-15:00, wtorek 7:15-16:15). Wzór wniosku dostępny jest pod adresem www.bip.zbiczno.pl oraz w Urzędzie Gminy w Zbicznie, pokój nr 9.

Dotację można otrzymać na zadanie polegające na likwidacji dotychczasowego źródła ogrzewania na paliwo stałe i jego trwałym zastąpieniu przez nowe źródło ogrzewania w postaci:

1) kotła olejowego;

2) kotła gazowego;

3) kotła zasilanego energią elektryczną;

4) kotła na paliwo stałe, w tym biomasę, spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1690 ze zm.) i/lub wymogi, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 193, str. 100, ze zm.);

5) pompy ciepła.

Wysokość dotacji wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych zadania określonych w uchwale[1], ale nie więcej niż 2.500,00 zł. Złożone wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu. Limit środków w budżecie Gminy Zbiczno jest ograniczony. Dotacja nie obejmuje kosztów poniesionych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji. Środki finansowe z budżetu Gminy Zbiczno przekazywane będą na realizację zadania po podpisaniu umowy. Szczegółowe kwestie Uchwała Nr LVII/401/2023 Rady Gminy z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2092).

Informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 9, tel. 790 202 746, 56 49 393 23 w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

Plik Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
pdf Wniosek 17/04/2023 13:52 2 MB 95
Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry