– Kontrole wywozu ścieków

Kontrole wywozu ścieków

Urząd Gminy Zbiczno, w  związku z obowiązkiem ewidencjonowania szamb/przydomowych oczyszczalni ścieków oraz obowiązkiem kontrolowania częstotliwości odbioru nieczystości ciekłych informuje, że od połowy lipca zostaną przeprowadzone kontrole. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach co najmniej raz na dwa lata gmina musi skontrolować:

  • posiadanie przez właścicieli nieruchomości umów z przedsiębiorstwem posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych;
  • częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • dowody uiszczania opłat za te usługi.

W związku z faktem, iż część właścicieli nie odpowiedziało na wezwanie do okazania się żądanymi dokumentami kontrole będą prowadzone tym razem w terenie w obecności funkcjonariusza policji, który ma uprawnienia do nałożenia grzywny za niewywiązywanie się z obowiązków. Przeprowadzone kontrole mogą również skutkować karą za niepodłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w miejscach, gdzie ona istnieje. Zgodnie z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości ma bowiem obowiązek przyłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości posiadającej zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków musi podpisać umowę na odbiór nieczystości oraz pozbywać się ścieków regularnie na dowód czego należ posiadać dowód wykonania usługi. Kontrola będzie prowadzona po uprzednim zawiadomieniu właściciela ze wskazaniem dokumentów, które należy przygotować.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry