– Deklaracja dostępności serwisu internetowego

Deklaracja dostępności serwisu internetowego

Urząd Gminy w Zbicznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.zbiczno.pl Urzędu Gminy Zbiczno.

Podmiot wystawiający deklarację dostępności: Urząd Gminy Zbiczno

Adres strony internetowej: www.zbiczno.pl

Data publikacji strony internetowej: 28.02.2020 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 25.03.2024 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 28.02.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Karolina Dąbrowska
 adres poczty elektronicznej k.ladzik@zbiczno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 49 393 17 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Osoba odpowiedzialna za treść deklaracji: Karolina Ładzik

Kontakt w sprawie deklaracji
Adres e-mail: k.ladzik@zbiczno.pl
Telefon +48 56 493 93 17

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podmiot publiczny nie posiada aplikacji mobilnych, które udostępnia swoim klientom, dla których wymagane byłoby opracowanie deklaracji dostępności

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Zbiczno, ul. Szosa Brodnicka 53, 87-305 Zbiczno.

Do budynku prowadzą 2 wejścia, w tym jedno od frontu budynku, drugie z tyłu. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia od frontu znajduje się podjazd dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pomieszczeń znajdujących się na wyższych kondygnacjach budynku prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest pętla indukcyjna.

W Urzędzie Gminy w Zbicznie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Aby skorzystać z usługi należy wejść na stronę: https://tlumacz.migam.org/urząd-gminy-w-zbicznie-sV4c5xYxyoNpzbyMekyv

W budynku są oznaczenia biur w alfabecie brajla, nie ma natomiast oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.