– Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zbiczno na lata 2014 – 2020 z perspektywą na lata następne

Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zbiczno na lata 2014 – 2020 z perspektywą na lata następne

Wójt Gminy Zbiczno ogłasza, że na podstawie:

 • Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353);
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2015r., poz. 2167).
  I. Urząd Gminy Zbiczno ogłasza o przystąpieniu do opracowania – Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zbiczno na lata 2014 – 2020 z perspektywą na lata następne.
  Plan gospodarki niskoemisyjnej ma m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 20201, tj.:
  – redukcji emisji gazów cieplarnianych ;
  – zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
  – redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

  Celami wyznaczonymi w polityce klimatyczno- energetycznej Unii Europejskiej są:
  – redukcja emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20 % w stosunku do poziomu z roku 1990 lub innego, możliwego do inwentaryzacji,
  – zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł energii do 20% w ogólnym zużyciu energii,
  – redukcja zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz na 2020 rok czyli podniesienie efektywności energetycznej.II. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planem działań niskoemisyjnych na obszarze gminy będą miały możliwość zapoznania się z projektem dokumentu po jego wstępnym opracowaniu w Urzędzie Gminy Zbiczno, co będzie przedmiotem następnego ogłoszenia.

  III. Osoby i jednostki organizacyjne na obszarze gminy zainteresowane planem działań niskoemisyjnych, mają możliwość składania uwag i wniosków oraz pomysłów do Planu gospodarki niskoemisyjnej. Jednocześnie mieszkańcy gminy proszeni są także o wypełnienie załączonej ankiety, która dostępna jest na stronie BIP Urzędu Gminy Zbiczno pod linkiem:
  http://www.bip.zbiczno.ug.gov.pl/upload/file/ogloszenia/2016/ogloszenie_114_2016_zal_309.pdf
  Wypełnione ankiety jak i również wszelkie uwagi, sugestie do opracowywanego dokumentu można składać do sekretariatu Urzędu Gminy w Zbicznie bądź wysyłać na adres mailowy gkb@zbiczno.pl w terminie do dnia 20 kwietnia 2016r. Osoba do kontaktu w Urzędzie Gminy – p. Edyta Szulc, pokój nr 9, Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa.

  V. Rada Gminy uchwala Plan gospodarki niskoemisyjnej wraz z Wieloletnią prognozą finansową, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej do publicznego wglądu.

  Przypis:
  1. Zgodnie z przyjętym w 2009 r. pakietem energetyczno-klimatycznym
  do 2020 r. Unia Europejska:
  o 20% zredukuje emisje gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.;

  – o 20% zwiększy udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii ( dla Polski 15 %);
  – o 20% zwiększy efektywność energetyczną, w stosunku do prognoz BAU (ang. business as usual ) na rok 2020

  ankieta 1ankieta2

   

 

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry