– Ogłoszenie o naborze wniosków na utylizację azbestu

Ogłoszenie o naborze wniosków na utylizację azbestu

Urząd Gminy w Zbicznie informuje o zamiarze złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie dotacji na częściowe pokrycie kosztów demontażu, odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Wysokość udzielonej dotacji wyniesie 70% lub 85% kosztów, w zależności od źródła finansowania. Pozostałą część kosztów realizacji zadania (w wysokości 30% lub 15%) będzie finansowane ze środków budżetu Gminy, dzięki czemu wnioskodawcy nie będą ponosić kosztów związanych z realizacją opisywanego zadania.
Maksymalny poziom dofinansowania dla jednego posiadacza nieruchomości udzielany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2018 roku wynosi 30.000,00 zł, przy czym maksymalny koszt jednostkowy demontażu, transportu i unieszkodliwienia (przekazania na składowisko) odpadów zawierających azbest to 800 zł za 1 Mg azbestu.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Zbiczno o udzielenie dofinansowania na utylizację azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Prace polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest będą realizowane przez uprawniony podmiot wybrany przez Urząd Gminy Zbiczno, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Pomoc finansowa nie obejmuje zwrotu kosztów już poniesionych związanych ze zdemontowaniem wyrobów zawierających azbest, które zostaną zgłoszone do odebrania i do unieszkodliwienia.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Zbiczno w powiecie brodnickim, planujący w 2018 roku przekazać do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest, zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Gminy w Zbicznie w terminie od dnia 22.01.2018 r. do dnia 21.02.2018 r. wniosku, którego formularz wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy w Zbicznie pok. nr 9 oraz na stronach internetowych:

http://www.gm-zbiczno.rbip.mojregion.info i https://www.zbiczno.pl

UWAGA! Pomoc finansowa nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

W przypadku składania wniosku obejmującego demontaż wyrobów zawierających azbest, prace związane z wymianą pokrycia dachowego mogą podlegać obowiązkowi zgłoszenia wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę, wydanego przez właściwy organ tj. Starostwo Powiatowe w Brodnicy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz w niektórych przypadkach dodatkowo uzgodnienia z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Stosowne informacje na ten temat wnioskodawcy mogą uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18.

W przypadku wniosku obejmującego demontaż, jeżeli wnioskodawca posiada zgłoszenie robót/decyzję o pozwolenie na budowę (lub uzgodnienie z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) powinien je dołączyć do składanego wniosku.

Limit środków w budżecie Gminy Zbiczno jest ograniczony, decyduje kolejność poprawnie złożonych wniosków (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Zbiczno).

Informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 9, tel. 56 49 393 23, tel. 56 49 393 17.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry