– Opłaty za wywóz śmieci – informacja

Opłaty za wywóz śmieci – informacja

Gmina Zbiczno informuje, że w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wywóz
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zbiczno w latach 2018-2019 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie nadal będzie odbierać odpady komunalne z terenu naszej gminy.

Mając na uwadze wzrost kosztów usługi związany ze znaczną podwyżką opłaty środowiskowej, zmianie uległy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców Gminy Zbiczno.
W związku z powyższym na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Zbiczno zawiadamia, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte Uchwałami Rady Gminy nr XXXIX/228/2017 oraz XXXIX/231/2017 z dnia 30 listopada 2017.

1.Nowa stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie gminy Zbiczno wynosić będzie odpowiednio:
W przypadku, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny:
– od gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości 20,00 zł;
– od gospodarstwa domowego jednoosobowego zamieszkanego przez osobę powyżej 85 roku życia w wysokości 1,00 zł;
– od gospodarstwa domowego dwuosobowego w wysokości 28,00 zł;
– od gospodarstwa domowego wieloosobowego w wysokości 32 ,00 zł.
W przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny:
– od gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości 40,00 zł;
– od gospodarstwa domowego jednoosobowego zamieszkanego przez osobę powyżej 85 roku życia w wysokości 2,00 zł;
– od gospodarstwa domowego dwuosobowego w wysokości 56,00 zł;
– od gospodarstwa domowego wieloosobowego w wysokości 64,00 zł.

2. Roczna ryczałtowa stawka tej opłaty dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku wynosić będzie odpowiednio:
W przypadku, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny:
– za pojemnik 120 l do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – 192,00 zł za rok
– za pojemnik 240 l do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – 312,00 zł za rok
– za pojemnik 1100 l do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – 1434,00 zł za rok
W przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny:
– za pojemnik 120 l do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – 384,00 zł za rok
– za pojemnik 240 l do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – 624,00 zł za rok
– za pojemnik 1100 l do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – 2868,00 zł za rok
Od 1 stycznia 2018 zmieniają się także zasady segregacji odpadów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami papier i tektura muszą być zbierane do osobnych pojemników. Będą to pojemniki koloru niebieskiego. W związku z powyższym na posesjach mieszkańców naszej gminy sukcesywnie dostarczane będą pojemniki na makulaturę. Dodatkowo zgodnie z zawartą umową z firmą EKOSYSTEM Sp. z o.o. mieszkańcy Gminy Zbiczno mogą wymienić obecny pojemnik o objętości 120 l na zmieszane odpady komunalne na pojemnik o większej objętości (240 l), a także zgłosić potrzebę dostarczenia osobnego pojemnika na popiół. Dostarczenie tych pojemników nie powoduje dodatkowych kosztów, odbywa się w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odpady wielkogabarytowe oraz elektroodpady odbierane będą z terenu nieruchomości właścicieli pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia rodzaju oraz ilości odpadów oraz dwa razy do roku odbierane będą odpady budowlane i rozbiórkowe: pochodzące z prowadzonych drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzonych robót do Starosty, tekstylia i odzież, meble. Odbiór tych odpadów odbywa się w ramach uiszczonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Chcąc uzyskać więcej informacji, bądź zgłosić zapotrzebowanie na pojemniki oraz wywóz wielkogabarytów prosimy kontaktować się z pracownikami Urzędu Gminy pod numerem telefonu 56 49 39 323 lub e-mailowo na adres odpady@zbiczno.pl.

Share on facebook
Facebook
Share on email
E-mail
Share on print
Drukuj
Do góry