– Stypendium szkolne i zasiłek szkolny na rok szkolny 2017/2018 – nabór wniosków

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny na rok szkolny 2017/2018 – nabór wniosków

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WNIOSKI NA STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY  SKŁADAĆ  W TERMINIE od 1 września do 15 września 2017 r.
Pomoc materialna – stypendia szkolne i zasiłki szkolne, przysługuje uczniom  zamieszkałym na terenie Gminy Zbiczno, uczęszczającym do:

  1. szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

  2. publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

  3. szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Pomoc materialna przysługuje uczniom (słuchaczom i wychowankom), jeżeli uczęszczają do szkoły (kolegium lub ośrodka). Skreślenie z listy uczniów powoduje utratę świadczenia.

Szkołami, do których uczęszczanie daje prawo ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, są: szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne bez względu na typ, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. Mogą to być szkoły każdego rodzaju, zarówno dla młodzieży jak i dla dorosłych, dzienne, wieczorowe i zaoczne. Świadczenia przysługują też uczniom dwuletniego studium, są to bowiem szkoły umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

Świadczenia nie przysługują natomiast dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne, ani dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu czyli w tzw. zerówkach – nie są bowiem uczniami szkół. Ponadto stypendia szkolne nie obejmują też studentów szkół wyższych  i licencjackich.

Zmiana miejsca zamieszkania poza teren gminy Zbiczno, powoduje cofnięcie prawa do świadczenia (stypendium), jednakże można się o nie ubiegać w gminie właściwej dla nowego miejsca zamieszkania

STYPENDIUM SZKOLNE

może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna, zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto ( art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.
Dz. U. z 2016 r. poz. 930  ze zmianami). 

ZASIŁEK SZKOLNY

może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

O zasiłek należy ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku..

Wniosek o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego może złożyć:

  1. rodzic lub prawny opiekun ucznia,

  2. pełnoletni uczeń,

  3. dyrektor szkoły lub kolegium.

Wniosek o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny należy złożyć w Urzecie Gminy Zbiczno (pokój nr 1).

Wnioski do pobrania o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego:

http://gm-zbiczno.rbip.mojregion.info/informacja-dotyczaca-stypendium-szkolnego-i-zasilku-szkolnego-na-rok-szkolny-20172018/

Facebook
E-mail
Drukuj