– Wycinka drzew: nowe przepisy od 1 stycznia 2017 r.

Wycinka drzew: nowe przepisy od 1 stycznia 2017 r.

Wójt Gminy Zbiczno informuję, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.  ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 2016 poz. 2249) nastąpiły zmiany w wycince drzew. W związku z powyższym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) w art. 83f, określone zostały wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów dla:

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2

2) drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu, jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
3) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
4) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego

We wskazanych powyżej przypadkach w świetle obowiązujących przepisów wydanie zezwolenia na wycinkę drzew przez Wójta Gminy Zbiczno nie jest wymagane.

Jednocześnie należy pamiętać, że prawo do wycinki drzewa bez zezwolenia nie dotyczy pomników przyrody rosnących na prywatnych posesjach. W takich sytuacjach konieczne jest przeprowadzenie obowiązującej dotychczas procedury, czyli działań związanych ze zniesieniem formy ochrony przyrody.

Równocześnie podkreślić należy, że nowe przepisy o wycince nie zwalniają z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność osób prywatnych. Na terenach wpisanych do rejestru zabytków konieczne jest uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na zasadach określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Nowe przepisy nie wprowadzają zmian, w przypadku gdy drzewo uległo złamaniu, lub wywrotowi. Drzewa mogą być wówczas usunięte przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, jednak w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew. W przypadku usuwania złomu lub wywrotu przez inne podmioty lub osoby  konieczne jest zgłoszenie tego faktu organowi właściwemu do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, który ma obowiązek sporządzić dokumentację zdjęciową oraz protokół z oględzin, celem potwierdzenia, czy drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

Nowe przepisy o ochronie przyrody nie zmieniły okresu ochronnego dla ptaków, który trwa od 1 marca do 15 października.  Przed usunięciem drzewa stanowiącego siedlisko gatunków chronionych ptaków, nadal każdorazowo trzeba uzyskać zezwolenie na niszczenie siedliska gatunku chronionego. O przedmiotowe zezwolenie trzeba się zwrócić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

W związku ze zmianą przepisów została określona maksymalna stawka opłaty za usunięcie drzewa i wynosi ona 500 zł/ cm obwodu pnia oraz 200 zł/m2 w przypadku wycięcia krzewów. Ustawodawca przewidział także kary za wycinkę bez obowiązującego zezwolenia wysokości dwukrotności opłaty za usunięcie rośliny.

Wójt Gminy Zbiczno przypomina, że na terenie Gminy Zbiczno znajdują się obszary chronione  takie jak Brodnicki Park Krajobrazowy i Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, na terenie których wprowadzony jest zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów czy naprawy urządzeń wodnych.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry