– Eksperymenty kluczem do wiedzy

Eksperymenty kluczem do wiedzy

Projekt: 

„Eksperymenty kluczem do wiedzy”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent:

Gmina Zbiczno

Dane finansowe:

Koszt całkowity projektu: 177.200,75 zł

Kwota dofinansowania:168.340,71 zł (w tym 150.620,63 zł zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 17.720,08 zł ze środków budżetu państwa).

Okres realizacji:

01.02.2021 r. – 31.12.2021 r.

Opis projektu:

Celem projektu jest organizacja zajęć matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu dla 75 uczniów Szkoły Podstawowej w Zbicznie w zaadoptowanej sali lekcyjnej na pracownię oraz szkolenie 6 nauczycieli z wykorzystaniem nauczania opartego o metodę eksperymentu do 30.04.2021r.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry