– Inwestycje z dofinansowaniem

Projekt: 

„Eksperymenty kluczem do wiedzy”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent:

Gmina Zbiczno

Dane finansowe:

Koszt całkowity projektu: 177.200,75 zł

Kwota dofinansowania:168.340,71 zł (w tym 150.620,63 zł zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 17.720,08 zł …

Więcej Eksperymenty kluczem do wiedzy

Gmina Zbiczno zrealizowała zadanie pn.”Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno” (w kierunku Pokrzydowa), dofinansowane w kwocie 950.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Koszt całkowity wyniósł: 1.081.147,71 zł.

Inwestycja polegała na budowie ścieżki pieszo-rowerowej o długości 630 mb i szerokości 2,5 m o nawierzchni z kostki brukowej bezfazowej o gr. 6 cm …

Więcej “Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno” (w kierunku Pokrzydowa)

Gmina Zbiczno zrealizowała zadanie pn. “Przebudowa części drogi gminnej nr 080201C i nr 080238C Ciche – Ładnówko”, dofinansowane w kwocie 835.851,06 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Koszt całkowity wyniósł: 879.843,23 zł.

Inwestycja polegała na przebudowie części drogi gruntowej poprzez zmianę nawierzchni na bitumiczną z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 4,5 m wraz …

Więcej “Przebudowa części drogi gminnej nr 080201C i nr 080238C Ciche – Ładnówko”

Gmina Zbiczno uzyskała dotację na zadanie pn. “Świetlica w Zbicznie dla CAŁEJ społeczności – dokumentacja techniczna” w ramach programu rządowego Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Koszt całkowity zadania: 50.000,00 zł

Dofinansowanie: 24.000,00 zł

Więcej Świetlica w Zbicznie dla CAŁEJ społeczności – dokumentacja techniczna

Gmina Zbiczno zrealizowała zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 1,000 km, w obrębie geodezyjnym: Sumówko dz. nr 139/1, 139/2, 149/5, 149/7, 150, 151/3, 157/4” dofinansowane w kwocie 94.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji …

Więcej Modernizacja drogi dojazdowej w Sumówku

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. “Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno”, dofinansowane w kwocie 330.781,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie polega na przebudowie z rozbudową części drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno o nawierzchni z betonu asfaltowego. Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi, poprawę …

Więcej “Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno”

logo wfoś

Gmina Zbiczno uzyskała dotację w wysokości 157.500,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. “Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest”. W ramach zadania planowane jest unieszkodliwienie 300 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Więcej “Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest”

Do góry