– Inwestycje z dofinansowaniem

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. “Przebudowa oraz przebudowa z rozbudową dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej “, dofinansowane w kwocie 4.749.999,99 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie polegać będzie na przebudowie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię ulepszoną bitumiczną. W przypadku zbyt wąskich pasów dróg przebudowa będzie wiązała się również …

Więcej “Przebudowa oraz przebudowa z rozbudową dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej”

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. “Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz wyposażeniem oraz zakupem niezbędnego sprzętu”, dofinansowane w kwocie 4.749.999,99 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Zbiczno, w celu stworzenia optymalnych warunków do selektywnej zbiórki odpadów …

Więcej “Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz wyposażeniem oraz zakupem niezbędnego sprzętu”

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. “Przebudowa dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej”, dofinansowane w kwocie 1.959.999,99 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja polega na przebudowię trzech odcinków dróg gminnych:
1. Przebudowa części drogi gminnej nr 080203C w miejscowości Ciche,
2. Przebudowa części drogi gminnej nr 080217C Gaj-Grzmięca – Strzemiuszczek,
3. Przebudowa części drogi gminnej …

Więcej “Przebudowa dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej”

Projekt “Dostępna Gmina Zbiczno” realizowany przez Gminę Zbiczno w ramach ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w okresie 1.06.2022 r. -31.05.2023 r. Celem głównym realizowanego przedsięwzięcia grantowego jest poprawa do 31.05.2023 r. dostępności do usług publicznych świadczonych przez …

Więcej Dostępna Gmina Zbiczno

Projekt: 

„Eksperymenty kluczem do wiedzy”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent:

Gmina Zbiczno

Dane finansowe:

Koszt całkowity projektu: 177.200,75 zł

Kwota dofinansowania:168.340,71 zł (w tym 150.620,63 zł zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 17.720,08 zł …

Więcej Eksperymenty kluczem do wiedzy

Gmina Zbiczno zrealizowała zadanie pn.”Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno” (w kierunku Pokrzydowa), dofinansowane w kwocie 950.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Koszt całkowity wyniósł: 1.081.147,71 zł.

Inwestycja polegała na budowie ścieżki pieszo-rowerowej o długości 630 mb i szerokości 2,5 m o nawierzchni z kostki brukowej bezfazowej o gr. 6 cm …

Więcej “Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno” (w kierunku Pokrzydowa)

Gmina Zbiczno zrealizowała zadanie pn. “Przebudowa części drogi gminnej nr 080201C i nr 080238C Ciche – Ładnówko”, dofinansowane w kwocie 835.851,06 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Koszt całkowity wyniósł: 879.843,23 zł.

Inwestycja polegała na przebudowie części drogi gruntowej poprzez zmianę nawierzchni na bitumiczną z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 4,5 m wraz …

Więcej “Przebudowa części drogi gminnej nr 080201C i nr 080238C Ciche – Ładnówko”

Gmina Zbiczno uzyskała dotację na zadanie pn. “Świetlica w Zbicznie dla CAŁEJ społeczności – dokumentacja techniczna” w ramach programu rządowego Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

“Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.

Koszt całkowity zadania: 50.000,00 …

Więcej Świetlica w Zbicznie dla CAŁEJ społeczności – dokumentacja techniczna

Do góry