– Inwestycje z dofinansowaniem

Gmina Zbiczno zrealizowała zadanie pn. “Przebudowa części drogi gminnej nr 080201C i nr 080238C Ciche – Ładnówko”, dofinansowane w kwocie 835.851,06 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Koszt całkowity wyniósł: 879.843,23 zł.

Inwestycja polegała na przebudowie części drogi gruntowej poprzez zmianę nawierzchni na bitumiczną z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 4,5 m wraz …

Więcej “Przebudowa części drogi gminnej nr 080201C i nr 080238C Ciche – Ładnówko”

Gmina Zbiczno uzyskała dotację na zadanie pn. “Świetlica w Zbicznie dla CAŁEJ społeczności – dokumentacja techniczna” w ramach programu rządowego Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Koszt całkowity zadania: 50.000,00 zł

Dofinansowanie: 24.000,00 zł

Więcej Świetlica w Zbicznie dla CAŁEJ społeczności – dokumentacja techniczna

Gmina Zbiczno zrealizowała zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 1,000 km, w obrębie geodezyjnym: Sumówko dz. nr 139/1, 139/2, 149/5, 149/7, 150, 151/3, 157/4” dofinansowane w kwocie 94.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji …

Więcej Modernizacja drogi dojazdowej w Sumówku

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. “Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno”, dofinansowane w kwocie 330.781,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie polega na przebudowie z rozbudową części drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno o nawierzchni z betonu asfaltowego. Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi, poprawę …

Więcej “Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno”

logo wfoś

Gmina Zbiczno uzyskała dotację w wysokości 157.500,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. “Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest”. W ramach zadania planowane jest unieszkodliwienie 300 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Więcej “Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest”

logo wfoś

Gmina Zbiczno uzyskała dotację w wysokości 15.000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. “Wymiana pieca i modernizacja kotłowni w strażnicy OSP Pokrzydowo”. W ramach zadania został wymieniony kocioł niespełniający wymagań tzw. uchwały antysmogowej i zastąpiony nowym, ekologicznym na paliwo stałe

Więcej Wymiana pieca i modernizacja kotłowni w strażnicy OSP Pokrzydowo

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. “Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080212C Zbiczno – Foluszek”, dofinansowane w kwocie 347,080,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie polega na przebudowie wraz z rozbudową części drogi gminnej nr 080212C Zbiczno – Foluszek o długości 870 mb i ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi, poprawę …

Więcej “Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080212C Zbiczno – Foluszek”

Projekt: 

„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent:

Gmina Zbiczno

Dane finansowe:

Koszt całkowity zadania: 615.948,50 zł

Kwota dofinansowania: 523.556,22 zł

Okres realizacji:

04.05.2020 r. – 30.11.2021 …

Więcej Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno

Do góry