– Inwestycje z dofinansowaniem

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. “Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080212C Zbiczno – Foluszek”, dofinansowane w kwocie 347,080,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie polega na przebudowie wraz z rozbudową części drogi gminnej nr 080212C Zbiczno – Foluszek o długości 870 mb i ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi, poprawę …

Więcej “Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080212C Zbiczno – Foluszek”

Projekt: 

„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent:

Gmina Zbiczno

Dane finansowe:

Koszt całkowity zadania: 615.948,50 zł

Kwota dofinansowania: 523.556,22 zł

Okres realizacji:

04.05.2020 r. – 30.11.2021 …

Więcej Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno

Gmina Zbiczno realizuje projekt pn. “Klub młodzieżowy w Brzezinkach”, realizowany w ramach projektu grantowego “Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, RPKP.11.01.00-04-0025/17”, zawartej pomiędzy Zarządem Województwa, a  Stowarzyszeniem “Lokalną Grupą Działania Pojezierze Brodnickie”.

Celem projektu „Klub Młodzieżowy w Brzezinkach” jest wzrost umiejętności mieszkańców obszaru LSR tj. 5 dzieci i młodzieży …

Więcej Klub młodzieżowy w Brzezinkach

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. “Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo-Szramowo”. Zadanie polega na przebudowie odcinka drogi o długości 1,633 km. Na dotychczasowych płytach betonowych zostanie wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, a jezdnia zostanie poszerzona z 3 m do 4,5 m.

Wartość inwestycji wynosi: 931.458,43 zł, z czego 512.302,00 stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg …

Więcej “Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo-Szramowo”

Projekt: 

„Młodzi naukowcy”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent:

Gmina Zbiczno

Dane finansowe:

Koszt całkowity projektu: 101.533,63 zł

Kwota dofinansowania: 96.456,94 zł (w tym 86.303,58 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 10.153,36 zł ze środków …

Więcej Młodzi naukowcy

20 września 2018 r. Gmina Zbiczno zawarła z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami, na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,843 km, w obrębie geodezyjnym: Sumówko dz. nr 192”. Łączny koszt inwestycji wyniósł 309.928,51 zł, z czego dofinansowanie ze środków …

Więcej “Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Sumówko”

4 maja 2018 r. Gmina Zbiczno zawarła umowę o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,800 km, w obrębie geodezyjnym: Żmijewko dz. nr 27/1.” Inwestycja o …

Więcej “Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Żmijewko dz. nr 27/1”

Do góry